Középdunamenti horgászegyesületek
Madocsai Sporthorgász Egyesület

Alapszabály - Madocsa

Az egyesület neve

a)      Az egyesület neve: Madocsai Sporthorgász Egyesület (továbbiakban: egyesület)

b)      Székhelye: 7026 Akácfa u. 28

c)      Levelezési címe: 7026 Madocsa, Kis u. 35.

d)      Pecsétje: Kör alakú, köriratban az egyesület neve középen hal ábra. 

Az egyesület célja

Az egyesület a tagok által létrehozott önkéntes társadalmi szervezet, melynek célja:

a)      a jó vízminőség, a természet-és környezeti értékek védelme

b)      a sporthorgászattal is hozzájárulni a szabadidő kulturált eltöltéséhez,

c)      elősegíteni, hogy tagjai a horgászetika szabályait tiszteletben tartsák,

d)      tagjaikat a természet szeretetére és védelmére neveljék

 Az egyesület feladata

Az egyesület a 2.§-ban meghatározott célkitűzésének végrehajtása érdekében:

a)      ellátja tagjai érdekképviseletét és érdekvédelmét,

b)      tagjai részére kedvező horgászati lehetőséget biztosít,

c)      javaslatokkal és kezdeményezésekkel fordul az állami- és társadalmi szervekhez a horgászérdekek érvényesítésére, véleményt nyilvánít a horgászatot érintő kérdésekben,

d)      ellátja a halászati jogszabályokból reá háruló feladatokat,

e)      segíti a gyermek- és ifjúsági korúak horgászüdülését. Versenyeket, vetélkedőket szervez és rendez,

f)        képviseli az egyesületet küldöttei útján a felsőbb szerveknél,

Az egyesület tagjai 

Az egyesületnek teljes jogú felnőtt tagjai, továbbá anyagi kötelezettségek szempontjából kedvezményezett helyzetben lévő, de ugyanakkor tagsági jogok tekintetében korlátozott jogú ifjúsági tagjai lehetnek.

Ezen belül:

a)      Az egyesületnek csak az lehet tagja, aki nem áll állami horgászjegy váltásának tilalma alatt, s a horgászatot nem keresetképen űzi,

b)      Ifjúsági tag csak a szülő (eltartó) írásbeli beleegyezésével vehető fel,

c)      Az egyesületnek nem csak magyar állampolgár is tagja lehet,

d)      Az egyesületnek jogi személy is tagja lehet. Az erre vonatkozó részletes szabályokat az egyesület és a jogi személy között együttműködési megállapodás rögzíti, mely nem sértheti a tagok érdekeit.

e)      Az egyesület tevékenysége során nem csatlakozik egyetlen politikai párthoz, szervezethez, mozgalomhoz sem! A szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezet pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Rendezvényein tilos bármiféle politikai tartalmú, célzatú propagandaanyag, szórólap stb. elhelyezése, terjesztése! Az egyesület sem anyagilag, sem erkölcsileg nem támogat semmiféle politikai pártot, szervezetet, mozgalmat, ezek tagjait, politikai megmozdulást, rendezvényt és ezek nyilvános és zárt programjain nem vesz részt!

f)        A tagokat - a jogszabályban foglaltak, továbbá a jogi személyekre és az ifjúsági tagokra vonatkozó korlátozások kivételével - egyenlő jogok illetik meg és egyforma kötelezettségek terhelik.

A tagok jogai

a)      Az egyesület útján állami horgászjegyet és szövetségi betétlapot igényelhetnek.

b)      Horgászjegy birtokában területi- illetve napijegyet válthatnak, s az azon feltüntetett vízterületen horgászhatnak.

c)      A felnőtt tagokat a közgyűlésen személyes tanácskozási-, indítványozási - és szavazati jog illeti meg.

d)      Ifjúsági tagok szavazati és választói joggal nem rendelkeznek, tisztségviselőknek nem választhatók.

e)      A tagok jogosultak az egyesület rendezvényein részt venni.

f)        A tagok minimum 30 % -a írásban kezdeményezheti a Közgyűlés rendkívüli összehívását, amennyiben a vezetőség munkáját nem tartják megfelelőnek.

A tagok kötelességei 

A tagok kötelesek:

a)      a horgászattal kapcsolatos törvényeket és rendeleteket az egyes vízterületekre vonatkozó korlátozásokat és az egyesület által hozott határozatokat betartani, illetve betartatni,

b)      az egyesület által meghatározott tag- és egyéb díjakat a minden évben kiküldött "Tájékoztató" szerint befizetni, s az ott közölt határidőig tagsági viszonyát rendezni,

c)      az egyesület közgyűlésén megjelenni, valamint a Közgyűlés által meghatározott közösségi munkában részt venni.

d)      az egyesületnek okozott kárt a Ptk."kártérítésre" vonatkozó szabályai szerint megtéríteni.

Belépés

a)    Belépési szándékot az egyesület által rendelkezésre bocsátott "Belépési nyilatkozat" pontos kitöltésével és aláírásával kell, a belépőnek kinyilvánítani.

b)    Ezen kívül nyilatkoznia kell, hogy horgászattal-, halászattal összefüggő eltiltó határozatot nem hoztak ellene, valamint horgászati alapismeretekkel (horgászvizsga) rendelkezik.

c)    Amennyiben a belépni szándékozó ezeknek, a feltételeknek megfelel, tagfelvételi szándéka nem utasítható el.

d)      Az új felnőtt tagoknak a közgyűlés által meghatározott egyszeri belépési díjat kell fizetnie, mely alól az egyesület önkormányzata indokolt esetben eltekinthet.

Tagság megszűnése

A tagság megszűnik:

1)      elhalálozás,

2)      kilépés,

3)      törlés,

4)      kizárás következtében. 

a)      Kilépési szándékot, a kilépést megelőző év december 01.-ig kell az egyesületnek bejelenteni.

b)      Törlésre az a tag kerül, aki tagsági- és egyéb kötelezettségeit határidőre nem teljesíti.

c)      Kizárással az a tag veszti el tagsági viszonyát, aki ellen olyan jogerős fegyelmi határozat született, mely meghaladja az egy évet.

d)      Megszűnik a tagság elhalálozás esetén is, de a már befizetett díjak vissza nem követelhetők.

Kedvezmények

a)      Nyugdíjasok részére - amennyiben ezt kérelmezik - az egyesület kedvezményt biztosíthat. 

Az egyesület szervei

Az egyesület szervei:

1)      Közgyűlés

2)      Vezetőségi

3)      Felügyelő Bizottság 

Az egyesület működése

Az egyesület ügyintéző- és képviseleti szerveit a közgyűlés választja.

A jelölés feltételei:

1)      egyesületi  tagság

2)      büntetlen elő élet

3)      nagykorúság

a)      A választás legfeljebb ötévi időtartamra szól. A választás elkészítését, a választást megelőző évben a (küldött) közgyűlés által meghatározott számú Jelölő Bizottság szervezi meg. A bizottságot a közgyűlésnek is el kell fogadnia.

b)      Tisztségviselőt ugyanarra a posztra többször is lehet választani.

c)      A bizottság tagjai közül az elnökségbe nem javasolhat tisztségviselőt.

d)      Az egyesület elnöke, alelnöke, gazdasági felelőse és a felügyelő bizottsági tagok nem lehetnek egymás közvetlen hozzátartozói.

Határozatképesség

a)      Az egyesület szervei akkor határozatképesek, ha az ülésen tagjaiknak legalább a fele jelen van.

b)      Ha az ülést határozatképtelenség miatt el kell halasztani, akkor az eredeti napirendi pontokban másodszorra összehívott ülés időpontja az eredeti ülés kezdési időpontjától számított egy órán belül meghatározható.

c)      A szavazás minden kérdésben nyílt. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

d)      Személyi kérdésben megválasztottnak tekintendő az, aki a legtöbb szavazatot kapta.

Közgyűlés

a)      Az egyesület legmagasabb szerve a közgyűlés, mely az egyesület ügyeinek legfőbb irányító és intézkedő szerve.

b)      A közgyűlés elnöke az egyesület elnöke, vagy az általa megbízott egyesületi tag. Jegyzőkönyv vezetője az egyesület titkára, akadályoztatása esetén az elnök által felkért, s a közgyűlés által jóváhagyott egyesületi tag. Jegyzőkönyv hitelesítésre a közgyűlésen megjelent tagok közül a közgyűlés két főt jelölhet ki. A közgyűlés előadói általában a vezető testület tagjai, vagy a vezető testület által felkért egyesületi tagok, valamint a Felügyelő Bizottság elnöke.

c)      A közgyűlésre az egyesület valamennyi felnőtt tagját és a hatósági felügyelő szervet meg kell hívni. A vezetőség ezen kívül vendégeket is hívhat.

d)      A közgyűlés:

1)      elfogadja, módosítja az egyesületi Alapszabályt

2)      kimondja az egyesület más egyesülettel való egyesülését, az egyesület szétválását, vagy feloszlását, az egyesület vagyonának felosztását,

3)      3 fős vezetőséget választ, ezen belül megválasztja az elnököt, a titkárt és a gazdasági felelőst, mely személyek egyben az elnökség tagjai,

4)      megválasztja a 4 fős Felügyelő Bizottság-ot, ezen belül annak elnökét

5)      megállapítja az egyesület költségvetését, elfogadja az egyesület zárszámadását és vagyonmérlegét, felmentvényt ad a felelős számadóknak,

6)      felhatalmazza a vezetőséget a költségvetés keretein belül egyes rovatok átcsoportosítására, ha ez szükséges,

7)      megállapítja az éves tagdíjat és belépési díjat,

8)      meghatározza a kedvezményre jogosultak körét és annak mértékét,

9)      megtárgyalja a vezetőség éves beszámolóját, meghatározza munkájuk további irányát,

10)  megsemmisíti a vezetőség, illetőleg annak munkabizottságainak jogszabályba, vagy alapszabályba ütköző határozatait,

11)  beszámoltatja a Felügyelő Bizottság-ot munkájáról. 

Az elnökség és munkája

a)      Az elnök:

1)      az egyesületet hatóságok előtt és harmadik személlyel szemben képviseli,

2)      őrködik az egyesületi alapszabály megtartása felett,

3)      összehívja a vezetőségi és a közgyűléseket,

4)      költségvetés keretein belül a kiadásokat utalványozza,

5)      az egyesület hivatalos leveleit, okiratait, kötelezettséget, vállaló iratait aláírja,

6)      az egyesület pénz- és vagyonkezeléséért a gazdasági felelőssel egyetemlegesen felelős. 

b)      A titkár:

1)      a különböző ülések jegyzőkönyveinek vezetője,

2)      a közgyűlés és a vezetőség elé kerülő ügyeket előkészíti és ott a más hatáskörbe tartozó ügyek előadója,

3)      az egyesület írásbeli teendőit végzi, irattárát kezeli,

4)      a "Fogási eredménynapló"-kat a tagoktól beszedi, feldolgozza és az összesített adatokat az illetékeseknek határidőre, megküldi,

5)    az elnök által kitűzött időpontra az ülések meghívóit elkészíti, s a meghívottaknak az ülést megelőző öt munkanappal előbb kiküldi.

6)    az elnököt akadályoztatása esetén helyettesíti, de személyi-, közérdekű- és anyagi ügyekben, egy személyben nem dönthet, utalványozásra nem jogosult.

c)      A gazdasági felelős:

a)      az egyesület gazdasági ügyeit intézi, a pénz és vagyonkezelésről okmányolt számadást vezet,

b)      elkészíti a zárszámadást és a vagyonmérleget, előkészíti a költségvetést és a közgyűlés elé terjeszti,

c)      gondoskodik az állami- és területi jegyek igényléséről, azok kiadásáról és határidőre történő elszámolásáról (a jegyek kiadásához társadalmi aktíva munkáját is igényelheti),

d)      kifizetést csak a költségvetés keretein belül eszközölhet az elnök ellenjegyzésével,

e)      az egyesület pénz és vagyonkezeléséért az elnökkel egyetemlegesen felelős.

Az elnökség üléseit félévenként köteles megtartani, de ha az elnökség tagjai közül javasolják, rendkívüli ülést kell tartani. Az üléseire a Felügyelő Bizottság elnökét minden esetben meg kell hívni.

Felügyelő Bizottság és munkája

a)      A Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés választja. A bizottság 5 főből áll. A bizottság határozatképes, ha a bizottsági ülésen 3 fő részt vesz. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

b)      A bizottság tagjai egyidejűleg az egyesületben más tisztséget nem tölthetnek be. 

c)      A bizottság köteles ellenőrizni az alapszabály megtartását, az egyesület pénz- és vagyonkezelését, a különböző határozatok végrehajtását.

d)      A bizottság jogosult az egyesület működésével kapcsolatos bármilyen ügyet megvizsgálni, s ha az sérti az egyesület alapszabályát, vagy az egyesület érdekeit, köteles írásban az egyesület elnökét tájékoztatni. Az írásbeli tájékoztatás eredménytelensége esetén rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezheti 30 napon belül.  

e)      A bizottság elnöke, akadályoztatása esetén a bizottság egy tagja köteles részt venni az elnökség ülésein. 

Utalványozási jogkör

Utalványozásra jogosult személyek:a mindenkori elnök 

Az egyesület jogi személyisége

a)    Az egyesület jogi személy, melyet az egyesület Elnöke képvisel.

b)      Az egyesület a Horgászegyesületek Tolna Megyei Szövetségének tagjaként fejti ki tevékenységét.

c)      Az egyesület megszűnik, ha a közgyűlés kétharmados szótöbbséggel azt kimondja, vagy ha a Bíróság az ügyész keresete alapján az egyesületet feloszlatja.

 Az egyesület vagyona

a)    Az egyesület bevételei tagdíjakból, belépési- és jogi tagdíjból, kamatból, az egyesület alapszabályszerű tevékenységéből eredő más bevételekből, valamint támogatásból és egyéb adományokból állnak.

b)      Az egyesület tartozásáért csak egyesületi kezelésű vagyonnal felel.

c)      Az egyesület a társadalmi szervezetek gazdálkodó tevékenységéről szóló jogszabályok szerint gazdálkodik.

d)      Az egyesület megszűnés esetén az esetleges tartozások kiegyenlítése után fennmaradó tiszta vagyon a Tolna Megyei Szövetséget illeti meg, mely kizárólag ifjúsági és horgászverseny sport céljaira használhatja fel.

Az egyesület felügyelete

a)      Az egyesület felügyeletét az egyesülésről szóló jogszabályok alapján a Tolna Megyei Ügyészség látja el. 

b)      A szakmai felügyeletet a Tolna Megyei FVM. Halászati felügyelője, pénzügyi kérdésekben a NAV. látja el.

Záró rendelkezések

a)      Jelen Alapszabály az 2006. január 20.-i Közgyűlésen elfogadott alapszabály módosított változata.

b)      Az új módosítások a 2013.október 05.-én megtartott Közgyűlésen kerületek elfogadásra.

Madocsa, 2013.október 05.

 

…………………………………..                 ………………………………….

            Tóth Gábor    sk.                                          Gálosi János sk.

elnök                                                             titkár