Középdunamenti horgászegyesületek
Dunaföldvári sporthorgászok egyesülete

Alapszabály - Dunaföldvár

Az egyesület neve, célja és feladata

1.§.
1. Az egyesület neve: Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesülete
2. Székhelye: Dunaföldvár
3. Értesítési címe (iroda): 7020 Dunaföldvár, DUNA . U. 2
4. Működési területe: Dunaföldvár-Solt-Dunaegyháza
5. Vízterülete: Solti Duna-ág (Kis-Duna) és hókony vizei
6. Pecsétje: Kör alakú, körben: Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesülete Dunaföldvár, kör közepén egy horog, alatta 1946 felirat (alapítás éve)
7. Adószáma: 19953717-1-17
8. Az egyesület a tagok által önkéntesen létrehozott politikailag semleges társadalmi szervezet, mely politikai pártokat sem anyagilag, sem erkölcsileg nem támogat, azokkal semmilyen kapcsolatot nem létesít.

2.§.
Az egyesület célja:
a) Tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint tagjai részére kedvező horgászati lehetőség biztosítása.
b) A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése.
c) A horgászoknak a jogszabályok, a társadalmi együttélés és horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartására, a természet szeretetére és védelmére való nevelése.

3.§.
Az egyesület feladata a 2.§.-ban meghatározott célkitűzések érdekében:
a) Biztosítsa tagjai számára a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, ennek keretében ismerteti a horgászattal összefüggő jogszabályokat és más rendelkezéseket.
b) Korszerű halgazdálkodást folytat a kezelésében lévő vízterületeken.
c) Biztosítja a halállomány védelmét, biztosítja, hogy a tagok a horgászatra vonatkozó jogszabályokat, előírásokat és az országos horgászrend szabályait betartsák.
d) Segíti a hatóságokat az orvhalászat és az orvhorgászat megelőzésében és leküzdésében, valamint a vizek tisztasága és a természet védelme érdekében.
e) Rendszeres lehetőséget biztosít tagjai számára a horgászattal összefüggő szakismeretek gyarapításában.
f) A tagság kívánsága szerint a horgászattal összefüggő sportversenyeket rendezhet.
g) Anyagi lehetősége keretében horgász tanyát, csónakkikötőt létesíthet és tarthat fenn.

4.§.
Az egyesület közgyűlési határozattal más szövetségeknek is tagja lehet.

Az egyesület tagjai

5.§.
1. Az egyesületnek teljes jogú tagjai, továbbá az anyagi kötelezettségek szempontjából kedvezményezett helyzetben lévő, de ugyanakkor a tagsági jogok tekintetében korlátozott ifjúsági tagjai, korlátlan számban pártoló tagjai és nem magyar állampolgárságú, valamint jogi személyiségű tagjai is lehetnek.
2. Az egyesületnek csak az lehet tagja, aki nem áll a horgászjegy váltásának tilalma (az 1977. évi 30. sz. Trv. 7. §. /2./ bekezdése), illetőleg az egyesületi tagságot kizáró horgász fegyelmi büntetés hatálya alatt van.
3. Ifjúsági tagként lehet felvenni a 18 éven aluli fiatalokat. Ezen ifjak csak a sülő (gyám) írásbeli beleegyezésével léphetnek be az egyesületbe. A 14. évet betöltő fiatal - az ezzel járó anyagi kötelezettségének vállalása esetén - kérheti teljes jogú taggá való felvételét, de ez az egyesület részéről nem kötelező.
4. Pártoló és tiszteletbeli jogú tag anyagilag, illetve szakmai, erkölcsi elvi támogatásával elősegíti az egyesület céljainak teljesítését. A közgyűlésen tanácskozási joggal részt vehet, de szavazati jogot nem kap.
5. Az egyesületbe teljes jogú tagként történő felvételnél a közgyűlés meghatározott összegű belépési díj befizetését írhatja elő.

6.§.
1. A belépési szándékot az egyesület belépési nyilatkozatának kitöltésével kell kinyilvánítani.
2. A taggá való felvételről átruházott jogkörben az elnök dönt. Kis-Dunai területre való felvételről a vezetőség. Az indoklást is tartalmazó elutasító határozatot a felvételt kérővel közölni kell. A felvételt elutasító határozat ellen a felvételt kérő fellebbezést nyújthat be az egyesület küldött közgyűléséhez.

7.§.
1. A tagokat a vonatkozó jogszabályokban foglaltak, továbbá az ifjúsági, pártoló és tiszteletbeli tagokra vonatkozó korlátozások kivételével egyenlő jogok illetik meg és egyforma kötelességek terhelik.
2. A tagoknak jogukban áll:
a) Amennyiben az egyesület teljes jogú tagjai a közgyűlésen személyesen tanácskozási, észrevételezési, indítványtételi és szavazati jogot gyakorolni. Küldött közgyűlés esetén e jogokat kiküldöttjeik útján gyakorolják. A jogszabályban megállapított feltételek esetén az egyesület bármely tisztségére megválaszthatók.
b) Az egyesülettől horgászjegyet igényelni.
c) A horgászjegy birtokában területi engedélyt váltani és az abban feltüntetett vízterületen horgászni.
d) A rendelkezésre álló keretekben megállapított és díjazás mellett az egyesület által fenntartott horgásztanyákat és felszereléseket igénybe venni.
e) Az egyesület által rendezett tanfolyamokon, előadásokon, filmvetítéseken, kiállításokon, horgászversenyeken és más rendezvényeken részt venni.
3. Az ifjúsági, pártoló és tiszteletbeli tagok szavazati joggal nem rendelkeznek és tisztségekre nem választhatóak. A közgyűlésen azonban tanácskozási és indítványtételi jogok őket is megilletik. Küldött közgyűlésen jogaikat küldöttjeik útján gyakorolják.
4. A tagok kötelesek:
a) Az alapszabály előírásait, a közgyűlés és az egyesült választott szerveinek határozatát betartani.
b) Védeni az egyesület tulajdonát, továbbá a megállapított díjat, tagdíjat, egyéb díjat az egyesület pénztárába késedelem nélkül befizetni.
c) Nem kötelezhető a tag arra, hogy a közgyűlésen illetve a küldöttközgyűlésen részt vegyen. A küldöttek a közgyűlésen kifejtett tevékenységükről kötelesek a közgyűlést követően a kiküldőiket tájékoztatni. A küldöttek megválasztása és visszahívása a Közgyűlés hatásköre. Amennyiben a küldöttek feladataikat nem megfelelően látják el, kiküldőik által bármikor visszahívhatóak.
d) A horgászatra vonatkozó jogszabályokat, az országos horgászrendet, illetve az egyes vízterületeken érvényes helyi horgászrendet megtartani és megtartatni.
e) A vizek és partjainak tisztasága felett őrködni, valamint az esetleges vízszennyezéssel kapcsolatos tapasztalatait az egyesület vezetőségével haladéktalanul közölni.
5. Az a tag, aki az előírt határidőn belül előző évi tag és egyéb díjait nem rendezte, az évi közgyűlésen nem gyakorolhatja tagsági jogait.

8.§.
1. A tagság megszűnik:
a) Elhalálozás
b) Kilépés
c) Törlés
d) Kizárás következtében
2. A kilépési szándékot az előző év november 30. napjáig ajánlott levélben kell bejelenteni az egyesület vezetőségének. Ennek elmulasztása esetében a tag köteles a következő évi tagdíjat is megfizetni az egyesületnek. E kötelezettség alól az év közben kilépő tagot az egyesület vezetősége - alapos indokból egyéni elbírálás alapján - egészben vagy részben mentesítheti.
3. Azt a tagot, aki tagdíjjal vagy egyéb díjakkal hátralékban van és tartozását az írásbeli felszólításban megjelölt határidő alatt sem egyenlíti ki, a vezetőség a tagok sorából törölheti. A törlés nem érinti az egyesületnek a hátralékos tagdíjra, illetőleg egyéb díjakra vonatkozó követelését.
4. Kizárás folytán az veszti el tagságát, akit az illetékes fegyelmi szerv jogerős határozattal kizár az egyesület tagjai sorából.
5. Elhalálozás és kizárás esetén a tagdíjfizetési kötelezettsége megszűnik, de a már befizetett tagdíjak és egyéb díjak vissza nem követelhetők. Elhalálozás esetén az egyesület vezetősége, egyéni elbírálás alapján, méltányosságból a már befizetett díjak időarányos részét visszatérítheti.

9.§.
1. Az egyesület az ügyintéző és képviselő szerveit választja. A választás 5 évre szól. A testületek és tagjaik a választóiknak beszámolni kötelesek: ha feladataikat nem látják el megfelelően, a megválasztó szerv bármikor visszahívhatja őket.
2. A testületi szervek akkor határozatképesek, ha az ülésen tagjainak legalább a fele jelen van. Abban az esetben, ha az 5 éves ciklusban teljes taglétszámú tisztújító közgyűlés kerül összehívásra és a közgyűlést annak határozatképtelensége - tagság legalább 51 %-a nincs jelen - miatt el kell halasztani, akkor az ugyanezen a helyen eredeti napirendi pontokkal, ugyanezen a napon, de egy későbbi időpontra kitűzött közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Ez a szabály a küldött közgyűlésre is vonatkozik.
3. A szavazás a testületi szerv döntésétől függően titkos vagy nyílt. Ha a jogszabály vagy az alapszabály minősített többséget nem ír elő, a határozathozatal egyszerű többséggel történik. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Megválasztottnak az minősül, aki a sorrendben a legtöbb érvényes szavazatot, legalább a leadott szavazatok több m int felét megkapta.

Az egyesület szervei és működésük

10.§.
1. Az egyesület szervei:
a) Közgyűlés, küldöttközgyűlés
b) Vezetőség
c) Ellenőrző Bizottság
d) Fegyelmi Bizottság
e) Esetleges munkabizottságok
2. A b,c,d,e pontokban felsorolt szervek tagjaivá csak fedhetetlen tagot lehet választani.
3. Minden 10 egyesületi tagot 1-1 küldött képvisel a küldöttközgyűlésen. Ebbeli megbízatását csak személyesen gyakorolhatja. a küldöttek jelölése, választása területi csoportonként történik Dunaföldvár, Dunaegyháza és Solt településekre tagozódva.
4. Ellenőrző bizottság és fegyelmi bizottság tagjai nem lehetnek egymás közeli hozzátartozói.

Közgyűlés, küldöttközgyűlés

11.§.
1. A közgyűlés
a) 5 évenként egy alkalommal össze kell hívni.
b) Elfogadja, módosítja az egyesület alapszabályát.
c) Kimondja az egyesület feloszlását vagy más egyesülettel történő egyesülését. A feloszlás és egyesülés kimondásához kétharmados szótöbbség szükséges.
d) Meghatározza a megválasztandó testületek - vezetőség, ellenőrző bizottság, fegyelmi bizottság - taglétszámát. Megválasztja az egyesület elnökét, küldötteit, titkárát, horgászmestert, (esetleges tanyagazdát) verseny és ifjúsági felelőst és a vezetőség többi tagját, valamint az ellenőrző bizottság elnökét, tagjait és póttagjait és a fegyelmi bizottság elnökét, tagjai és póttagjait.
e) Meghatározza a pártoló és tiszteletbeli tagok számát.
f) Dönt ingatlan vételéről, illetve az egyesület tulajdonában lévő ingatlan elidegenítéséről.
g) Közgyűlésen, az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén a titkár elnököl. A közgyűlésről az lehangzottak lényegét tartalmazó jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv vezetéséről a titkár gondoskodik, hitelesítésére pedig a közgyűlés megkezdésekor két felnőtt tagot kell választani. A közgyűlés jegyzőkönyvét és mellékleteit a közgyűlést követő 30 napon belül a felügyelő szervnek meg kell küldeni.
2. A küldöttközgyűlés
a) A küldött közgyűlés megállapítja az egyesület költségvetését, a tagok évi tagdíját, az esetleges belépési és egyéb díjakat. Elfogadja a zárszámadást és vagyonmérleget, megadja a felmentvényt a felelős számadóknak, falhatalmazva a vezetőséget a megállapított költségvetés keretében az egyes rovatok közötti átcsoportosításra.
b) A küldött közgyűlés dönt az éves közmunka időtartamáról, illetve a megváltás összegéről.

c) Küldöttközgyűlésen az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén a titkár elnököl. A közgyűlésről az elhangzottak lényegét tartalmazó jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv vezetéséről a titkár gondoskodik, hitelesítésére pedig a közgyűlés megkezdésekor két felnőtt tagot kell választani. A közgyűlés jegyzőkönyvét és mellékleteit a közgyűlést követő 30 napon belül a felügyelő szervnek meg kell küldeni.

Vezetőség

13.§.
1. A vezetőség az egyesület általános hatáskörű végrehajtó szerve, amely gondoskodik a közgyűlés határozataink végrehajtásáról, valamint biztosítja a két közgyűlés közötti időszakban az egyesületi munka folyamatosságát.
2. A vezetőségnek: elnök, titkár, horgászmester, verseny és ifjúsági felelős és a környezetfelelős a tagja.
3. Alkalmazott munkaviszonyának létesítését vagy megszüntetését a vezetőség, mint testület gyakorolja.

14. §.
1. A vezetőség
a) Kitűzi a közgyűlés időpontját, összeállítja és előkészíti tárgysorozatát.
b) Gazdálkodik a közgyűlés által megállapított költségvetési keretben. A közgyűlés által megállapított körben a költségvetés egyes rovatai között átcsoportosíthat.
c) Meghatározza, hogy a vezetőség egyes tagjai milyen szakfeladatot látnak el.
d) A tagfelvételi jogot az elnökre átruházza, csak a Kis-Duna területére való jogot tartja fenn.
e) Költségvetés keretében határoz az egyesület egyes személyeinek tagdíj mérséklése, elengedése és más díjkedvezmény nyújtásáról.
f) Első fokon eljár a fegyelmi bizottság tagjai, másodfokon pedig az egyes választott tisztséget be nem töltő tagjainak fegyelmi ügyében.
g) Gazdálkodik az egyesület kezelésében lévő vízterületeken és azokat rendszeresen halasítja.
h) Dönt az üzemi illetőleg területi csoportok létesítéséről, összefogja és irányítja azok tevékenységét.
i) Megállapítja halfogó és egyéb versenyeknek, valamint más rendezvényeknek az időpontját, a verseny feltételeit, díjait és kijelöli rendezőit, bíráit: e feladatkört az elnökre átruházhatja.
j) Kijelöli az egyesület versenycsapatát és vezetőjét a Szövetség Intézőbizottsága által rendezett halfogó versenyire, illetőleg más rendezvényeire, e hatáskört az elnökre átruházhatja.
k) Költségvetésben megállapítja az egyesület alkalmazottainak munkabérét.
l) Megállapítja a pártoló és tiszteletbeli tagok tagdíj és egyéb fizetési kötelezettségét.
m) Megállapítja az országos horgászrend keretei között a kezelésében lévő vízterület helyi horgászrendjét és a területi díjak mérvét. Az illetékes halászati felügyelőnek javaslatot tesz a vízterületre kiadható jegyek számára vonatkozóan.
n) Megállapítja a horgásztanya rendjét, igénybevételi lehetőségét és a térítési díjakat.
o) A vezetőségnek hat tagja van.

15.§.
1. A vezetőség szükség szerint, de évenként legalább két alkalommal rendes ülést tart. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha ezt:
a) A vezetőség tagjainak legalább egyharmada az ülés céljainak megjelölésével kéri.
b) Az egyesület elnöke, illetőleg
c) Az ellenőrző bizottság (elnöke) szükségesnek tartja.
2. A vezetőség ülését az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén titkára hívja össze és látja el az elnöki feladatokat.
3. A vezetőség üléseire a választott vezetőségi tagokon kívül meg kell hívni az ellenőrző bizottság elnökét is.
4. A vezetőség üléseiről jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt kell készíteni.

Az egyesület elnöke

16.§.
1. Az egyesület elnöke:
a) Képviseli az egyesületet, illetőleg a vezetőség egyes tagjait megbízza az egyesület esetenkénti képviseletével.
b) Összehívja a közgyűlést, küldöttközgyűlést, a vezetőségi és elnökségi ülést és azokon elnököl.
c) Ellenőrzi a testületi szervek határozatainak végrehajtását, őrködik az egyesület szerveinek törvényes és alapszabályszerű tevékenysége felett.
d) A költségevetés keretei között utalványozási jogkört gyakorol.
e) Eljár a tagfelvételi és munkáltatói jogkörében.
f) Eljár a 14.§. 1. Bek. i) és j) pontjaiban átruházott jogkörben.
2. Elnököt munkájában a titkár segíti, akadályoztatása esetén helyettesíti.

Az egyesület titkára

17.§.
1. Az egyesület titkára:
a) Előkészíti a közgyűlés és vezetőség elé kerülő előterjesztéseket.
b) Gondoskodik a közgyűlés és vezetőség ülései jegyzőkönyvének vezetéséről.
c) Irányítja, illetve ellátja az egyesület és szervei írásbeli teendőit.
d) Szervezi az egyesület rendezvényeit.
e) Segíti az egyesület elnökét feladatainak ellátásban, végzi az elnök által írásban átruházott munkafeladatokat.

Az egyesület gazdasági felelőse

Az irodavezető adminisztrátor (fizetett alkalmazott)
18.§.
1. Az egyesület iroda és gazdasági felelőse:
a) Intézi az egyesület gazdasági ügyeit, rendszeresen beszámol az elnöknek és a vezetőségnek az egyesület vagyoni helyzetéről.
b) Okmányolt számadásokat vezet a pénz és vagyonkezelésről.
c) Elkészíti az évi költségvetési javaslatot, zárszámadást, vagyonmérleget és a vezetőség, majd a közgyűlés elé terjeszti.
d) Az egyesület vagyonáért, valamint vagyoni eszközeinek jóváhagyott költségvetésben meghatározott célokra való felhasználásáért az elnök és az ellenőrző bizottság elnökével együtt felelősek.

Ellenőrző bizottság

19.§.
1. Az ellenőrző bizottságnak elnökét és tagjait a közgyűlés választja. Az ellenőrző bizottságnak a közgyűlés által megválasztott 3 rendes és 2 póttagja van.
2. A bizottság tagjai nem lehetnek egyidejűleg a vezetőség és ellenőrző bizottságnak is tagjai.
3. A bizottság köteles ellenőrizni az alapszabály megtartását, az egyesület költségvetésének, a közgyűlés határozatainak végrehajtását, továbbá a közgyűlés kivételével - az egyesület szerveinek törvényes és alapszabályszerű működését, negyedévenként pedig a pénz- és vagyon-anyagkezelést, a bizonylati fegyelmet, valamint gazdálkodást. Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet (feljegyzést) tartozik készíteni.
4. A bizottság jogosult az egyesület működésével kapcsolatos bármely ügyet megvizsgálni.
5. Ha a bizottság ellenőrzése során hiányosságot vagy jogszabályt, alapszabályt, illetve az egyesület érdekeit sértő bármely magatartást észlel, arról írásban köteles tájékoztatni az egyesület elnökét, vezetőségét. Az írásbeli tájékoztatás eredménytelensége esetén 30 napon belül rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezheti.
6. A póttagok a rendes tagokat nem helyettesíthetik. Behívásuk csak a rendes tag elhalálozása, lemondása vagy tagsági jogainak, viszonyának megszűnése esetén lehetséges.
7. A bizottság elnöke köteles a végzett munkáról a közgyűlésen beszámolni.
8. A bizottság elnöke tanácskozási joggal jogosult részt venni a vezetőség ülésein.
9. A bizottság munkaterv alapján dolgozik.

Fegyelmi Bizottság

20.§.
1. A fegyelmi bizottság elnökét, tagjait és póttagjait a közgyűlés választja. A fegyelmi bizottságnak 7 állandó és 2 póttagja van.
2. A bizottság tagjai egyidejűleg nem lehetnek a vezetőség illetve az ellenőrző bizottság tagjai.
3. A bizottság tagjai nem lehetnek egymás közeli hozzátartozói, fel-lemenő, házastárs, testvér, családtag.
4. A bizottság első fokon eljár az egyesület választott tisztséget be nem töltő tagjainak, valamint a vezetőség és ellenőrző bizottság tagjainak fegyelmi ügyében
5. A bizottság eljárására a fegyelmi szabályzatban foglalt rendelkezések az irányadók. A fegyelmi eljárást az elnök írásban rendeli el.
6. A bizottság időszakonként tájékoztatja fegyelmi helyzetről és a felelősségre vonási gyakorlatról a vezetőséget, a közgyűlésen pedig beszámol munkájáról.
7. A póttagok az állandó tagokat nem helyettesíthetik. Behívásuk csak az állandó tag elhalálozása, lemondása, vagy tagsági viszonyának megszűnése esetén lehetséges.

Az egyesület jogi személyisége és vagyona

21.§.
1. Az egyesület jogi személy.
2. Az egyesület vagyonát ingatlanok, ingóságok, készpénz és követelések alkotják.
3. Az egyesület bevételei tagdíjakból, belépési és egyéb díjakból, az egyesület kezelésében lévő vízterületekre kiadott területi engedélyek díjából, az egyesület alapszabályszerű tevékenységéből eredő más bevételekből, valamint az esetleges vállalati adományokból állnak.
4. Az egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartoznak az egyesületnek vétkesen okozott kárért.
5. Az egyesület vagyonáért, valamint vagyoni eszközeinek a jóváhagyott költségvetésben meghatározott célokra való felhasználásáért az elnök, a gazdasági felelős és az ellenőrző bizottság elnöke felelősek.
6. Az egyesület megszűnése, feloszlása vagy feloszlatása esetén a fennmaradó tiszta vagyon csak horgász vonatkozású célokra fordítható. Egyebekben a PTK.-ban előírtak (1977. évi IV. sz. TV. 71. §-nak 2. és 3. bekezdései) az irányadók.

Az egyesület felügyelete
22.§.
1. Az egyesület felügyeletét a Tolna Megyei Ügyészség látja el.
2. Szakmai felügyeleti szerv: Tolna Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága.