Középdunamenti horgászegyesületek
Bölcskei "Rákóczi" Horgász Egyesület

Alapszabály - Bölcske

Az egyesület neve, célja és feladata

1.§

Az egyesület neve: Bölcskei „Rákóczi” Horgász Egyesület

Székhelye: 7025. Bölcske, Horgásztanya Hrsz: 0166/2.

Egyesület alapításának éve: 1996.    (1953.)

Pecsétje: köriratban - Bölcskei „Rákóczi” Horgász Egyesület 1953- , középen hal ábrázolása.

Az egyesület célja:

2.§

Egyesület célja:

a./    tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint horgászlehetőség biztosítása,

b./    a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése,

c./    a horgászoknak a jogszabályok, a társadalmi együttélés és horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása,

d./   a víz, a természet szeretetére, túrára történő használatára és védelmére való nevelése.

e./    túrázási lehetőségek szervezése, táborozás és sátorozási lehetőség biztosítása.

3.§

Az egyesület a 2. § -ban meghatározott célkitűzések érdekében:

a./    biztosítja tagjainak a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, a horgászattal összefüggő szakismeretek gyarapítását, ennek keretében ismerteti a horgászattal összefüggő jogszabályokat és más rendelkezéseket,

b./    biztosítja, hogy a tagok a horgászatra vonatkozó jogszabályokat, előírásokat és az országos horgászrend szabályait betartsák,

c./    segíti a hatóságokat az orvhalászat és az orvhorgászat megelőzésében és leküzdésében, valamint a vizek tisztaságában és a természet védelmében,

d./   az Egyesület rendezvényeket, egyéb projekteket szervez, pályázatokon vesz részt,

e./    halfogó, és a tagság kívánsága esetén egyéb sportversenyeket rendezhet,

f./     minden évben megrendezi a hagyományos halfogó versenyt, részt vesz az illetések megyei halfogó versenyen és a házi verseny alkalmával közösen vacsorát és horgászbált rendezhet,

g./    anyagi lehetőségeinek keretei között egyesületi horgászvizet, horgász tanyát tart fenn.


4.§

Az egyesület feladatainak eredményes ellátásához igényli az állami, a szövetkezeti, és a társadalmi szervek erkölcsi, valamint anyagi segítségét.

Az egyesület pártpolitikai tevékenységet nem folytat, országgyűlési képviselői, megyei és fővárosi önkormányzati választáson képviselőjelöltet nem állít. Szervezetünk pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.


5.§

1./ Az egyesület mint a Magyar Országos Horgász Szövetség /a továbbiakban: Szövetség/ tagja fejti ki működését, munkája során figyelembe veszi a kapcsolódó szövetségek irányelveit.

2./ Az egyesület és a Szövetségek kapcsolataira a szövetségi alapszabály az irányadó.

Az egyesület tagjai

6.§

1./    Az egyesületnek tagja lehet minden olyan magyar állampolgár, aki Magyarországon  letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, továbbá más, nem magyar állampolgár is, aki belépési nyilatkozatban az egyesület alapszabályát elfogadja és a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja.

2./    Az egyesületnek csak az lehet tagja, aki nem áll horgászjegy váltásnak tilalma, illetőleg az egyesületi tagságot kizáró horgász fegyelmi büntetés hatálya alatt.

3./    Ifjúsági tagnak 18 éven aluli fiatalokat lehet felvenni. Az általános iskolába járó tanulók csak a szülők /gyám/ belegyezésével léphetnek be az egyesületbe.

4./    Az egyesületnek jogi személy, továbbá pártoló és tiszteletbeli tagjai is lehetnek.

5./    A jogi személy tagsági viszonyát, illetve az egyesület tevékenységében való részvételére vonatkozó részletes szabályokat az egyesület vezetősége és a jogi személy vezetője által kötött együttműködési megállapodás rögzíti.

6./    A pártoló és tiszteletbeli tag anyagilag, illetve szakmai, erkölcsi, elvi támogatásával elősegíti az egyesület céljainak teljesítését.

7./    Az egyesületbe teljes jogú tagként a felvételnél a közgyűlés meghatározott összegű belépési díj fizetését írhatja elő, ennek hiányában a mindenkori tagdíj kétszerese.


7. §

1./    A belépési szándékot az egyesület belépési nyilatkozatának kitöltésével kell kinyilvánítani.

2./    A felvételről az egyesület vezetősége dönt. Az indoklást is tartalmazó határozatot a felvételt kérővel közölni kell. A felvételt elutasító határozat ellen a felvétel kérő fellebbezést nyújthat be az egyesület közgyűléséhez.


8. §

1./    A tagokat – a jogszabályban foglaltak, továbbá a jogi személyekre, az ifjúsági, pártoló és tiszteletbeli tagokra vonatkozó korlátozások kivételével egyenlő jogok illetik meg és egyforma kötelességek terhelik.

2./    A tagoknak jogukban áll:

a./  amennyiben az egyesület teljes jogú tagjai, a közgyűlésen személyes tanácskozási, észrevételezési, indítványtételi és szavazati jogot gyakorolni.

A jogszabályban megállapított feltételek esetén az egyesület bármely tisztségére megválaszthatóak,

b./  az egyesülettől horgászjegyet igényelni,

c./  a horgászjegy birtokában területi engedélyt váltani és az abban feltüntetett vízterületen horgászni,

d./ a rendelkezésre álló keretekben, megállapított sorrendben és díjazás mellett az egyesület által fenntartott horgásztanyákat, felszereléseket igénybe venni,

e./  az egyesület által rendezett tanfolyamokon, előadásokon, filmvetítéseken, kiállításokon, horgászversenyeken, túrákon és más rendezvényeken részt venni.

3./    A jogi, pártoló és tiszteletbeli tagok szavazati joggal nem rendelkeznek és tisztségre nem választhatók. A közgyűlésen azonban a tanácskozási és indítványtételi jog őket is megilleti.

4./    A tagok kötelesek:

a./  az alapszabályt, a közgyűlés és az egyesület választott szerveinek határozatait betartani,

b./  védeni az egyesület tulajdonát, továbbá a megállapított tagdíjat és egyéb díjakat az egyesület pénztárába befizetni,

c./  részt venni a közgyűlésen, tevékenyen közreműködni az egyesület munkájában, legalább két alkalommal társadalmi munka keretében segíteni az egyesületet feladatai teljesítésében,

d./ kétszeri társadalmi munka hiányában, a következő évben a tag tagdíja a mindenkori tagdíj háromszorosa, egyszeri társadalmi munka hiányában kétszerese.

e./  a horgászatra vonatkozó jogszabályokat, az országos horgászrendet, illetve az egyes vízterületeken érvényes helyi horgászrendet betartani,

f./   a vizek és partjainak tisztasága felett őrködni, valamint az esetleges vízszennyezéssel kapcsolatos tapasztalataikat az egyesület vezetőségével haladéktalanul közölni.


9. §

1./    A tagság megszűnik:

a./  elhalálozás,

b./  kilépés,

c./  törlés,

d./ kizárás következtében.

2./    A kilépési szándékot írásban kell bejelenteni az egyesület vezetőségének. Ennek elmulasztása esetén a tag kötelese a tagdíjat megfizetni az egyesületnek. E kötelezettség alól az év közben kilépő tagot az egyesület vezetősége – alapos okból, egyéni elbírálás alapján – egészben vagy részben mentesítheti, ismételt belépés esetén viszont a belépés díjat meg kell fizetni.

3./    Azt a tagot, aki tagdíjjal, vagy egyéb díjakkal hátralékban van és tartozását az írásbeli felszólításban megjelölt határidő alatt sem egyenlíti ki, a vezetőség a tagok sorából törölheti. A törlés érinti az egyesületnek a hátralékos tagdíjra, illetőleg egyéb díjakra vonatkozó követelését.

4./    Kizárás folytán az veszti el tagságát, akit az illetékes fegyelmi szerv jogerős határozattal kizár az egyesület tagjai sorából.

5./    Elhalálozás, vagy kizárás esetén a tagdíjfizetés kötelezettsége megszűnik, de a már befizetett tagdíjak és egyéb díjak vissza nem követelhetők. Elhalálozás esetén az egyesület vezetősége, egyéni elbírálás alapján, méltányosságból a már befizetett díjak időarányos részét visszatérítheti.

6./    A hátralékos tagdíj vagy egyéb díj iránti követelés bírói úton is érvényesíthető.

Az egyesület szervei és működésük

10. §

1./    A testületi szervek akkor határozatképesek, ha az ülésen tagjainak legalább fele jelen van. Ha a közgyűlést annak határozatképtelensége miatt el kell halasztani, a másodszorra összehívott közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben, a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

2./    A szavazás minden kérdésben nyílt. A határozathozatal egyszerű szótöbbséggel történik. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Megválasztottnak tekinthető, aki sorrendben a legtöbb érvényes szavazatot, legalább azonban a leadott szavazatoknak több mint felét megkapta.

3./    Az egyesület az ügyintéző és a képviselő szerveit választja. A választás 5 évre szól. A testületek és tagjaik a választóiknak beszámolni kötelesek, ha feladataikat nem látják el megfelelően, a megválasztó szerv bármikor visszahívhatja őket.

Szervezete

11. §

1./    Az egyesület szervei:

a./    a közgyűlés,

b./    a vezetőség,

c./    elnökség,

d./   szakosztály

e./    felügyelő bizottság

f./     a fegyelmi bizottság


2./    Összeférhetetlenségek:

a./    a vezetőség tagja nem lehet a felügyelő vagy fegyelmi bizottság tagja.

b./    az elnök közeli hozzátartozója nem lehet az egyesület pénztárosa, illetve az ellenőrző bizottság tagja.

c./    szakosztályvezető nem lehet elnökségi tag.

d./   az egyesület fegyelmi bizottságának tagjai egyidejűleg nem lehet a vezetőségnek, illetve az felügyelő bizottságnak tagja.

e./    az felügyelő bizottság tisztviselői nem lehetnek egyidejűleg vezetőségi, illetve fegyelmi bizottsági tisztségviselő is.

Közgyűlés

12. §

1./    Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés.

2./    A közgyűlés:

a./    elfogadja, módosítja az egyesület alapszabályát,

b./    kimondja az egyesület feloszlását, vagy más egyesülettel történő egyesülését. A feloszlás és az egyesülés kimondásához kétharmad szótöbbség szükséges.

c./    meghatározza a megválasztandó testületek /vezetőség, elnökség, felügyelő bizottság, fegyelmi bizottság/ taglétszámát. Megválasztja az egyesület elnökét, alelnökét, titkárát, gazdasági felelősét, a vezetőség többi tagját és póttagjait,

d./   megállapítja az egyesület költségvetését,

e./    elfogadja a beszámolót és vagyonmérlegét,

f./     felhatalmazza a vezetőséget a megállapított költségvetésben az egyes rovatok közötti átcsoportosításra,

g./    megállapítja a tagok tagdíját, az esetleges belépési és egyéb díjakat,

h./    meghatározza a pártoló és tiszteletbeli tagok számát,

i./      dönt ingatlan vételéről, illetve az egyesület tulajdonában lévő ingatlan elidegenítéséről,

j./      megtárgyalja a vezetőség éves beszámolóját és meghatározza munkájának további irányát, jóváhagyja munkaprogramját,

k./    megsemmisíti a jogszabályba, vagy alapszabályba ütköző határozatokat,

l./      beszámoltatja felügyelő bizottságot és a fegyelmi bizottságot munkájáról,

m./  másodfokon eljár a vezetőség, a felügyelő bizottság és a fegyelmi bizottság tagjainak fegyelmi ügyében, illetve dönt a tagfelvételt elutasító vezetőségi határozatok ellen benyújtott fellebbezési ügyben,

n./    költségvetésben állapítja meg a vezetőség tiszteletdíját,

o./    meghatározza az egyesület érdekében évente elvégzendő közösségi munka módját, mértékét, illetőleg pénzbeli megváltásának rendjét,

p./    meghatározza az egyesület horgásztanyájának igénybevételének rendjét és térítési díját.

3./    A közgyűlés a 2. bekezdés d-j és n-p pontjában meghatározott hatáskörét a két közgyűlés közötti időre a vezetőségre átruházza.


13. §

1./    A közgyűlést rendes ülésre évenként össze kell hívni. Rendkívüli ülést kell tartani, ha azt:

a./    az egyesület tagjainak egyharmada az ülés céljának megjelölésével kér,

b./    felügyelő bizottság, illetőleg

c./    a vezetőség szükségesnek tartja,

d./   a felügyelő szervezet írásban indítványozza.

 

2./    A közgyűlést az egyesület elnöke hívja össze. A napirendet tartalmazó meghívót az ülés kitűzött időpontja előtt legalább 8 nappal előbb meg kell küldeni a felügyelő szervnek, a szövetség illetékes intéző bizottságának és az egyesület valamennyi tagjainak.


3./    A közgyűlésen az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök elnököl. A közgyűlésről az elhangzottak lényegét tartalmazó jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv vezetésről a titkár gondoskodik, hitelesítésre pedig a közgyűlés megkezdésekor két felnőtt tagot kell megválasztani.

A közgyűlés jegyzőkönyvét és mellékleteit a közgyűlést követő 30 napon belül a felügyelő szervnek és a Szövetség illetékes intéző bizottságnak meg kell küldeni.

A vezetőség

14. §

1./     A vezetőség az egyesület általános hatáskörű, végrehajtó szerve, amely gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, valamint biztosítja a két közgyűlés közötti időszakban az egyesületi munka folyamatosságát.

2./    Az egyesület elnökén, alelnökén, titkárán és gazdasági felelősén kívül a vezetőségnek a közgyűlés által meghatározott számú rendes és póttagja van.

3./    Két közgyűlés között biztosítja az egyesület működését.


15. §

1./    A vezetőség:

a./      kitűzi a közgyűlés időpontját, összeállítja és előkészíti tárgysorozatát,

b./     gazdálkodik a közgyűlés által megállapított költségvetési keretben, a közgyűlés által megállapított körben a költségvetés egyes rovatai között átcsoportosíthat,

c./      dönt a 12.§ 3. bekezdése alapján a közgyűlés által átruházott hatáskörben,

d./     határozatot hoz tagok felvétele, törlése tárgyában,

e./      meghatározza, hogy a vezetőség egyes tagjai milyen szakfeladatot látnak el. Tagjai sorból megválasztja képviselőit a Szövetség megyei küldött közgyűlésbe,

f./      a költségvetés keretében határoz egyes tagok tagdíjának mérséklése, elengedése kérdésében és más díjkedvezmény nyújtásáról,

g./     első fokon eljár a fegyelmi bizottság tagjainak fegyelmi ügyében. Másodfokon eljár az egyesület választott tisztséget be nem töltő tagjainak fegyelmi ügyében,

h./     megállapítja a halfogó és az egyéb versenyeknek, valamint más rendezvényeknek az időpontját, a versen feltételeit, díjait és kijelölt rendezőit, bíráit,

i./       kijelöli az egyesület versenycsapatát és vezetőjét a Szövetség intéző bizottsága által rendezett halfogó versenyeire, illetőleg más rendezvényeire,

j./       egyéni elbírálás alapján korra, egészségi állapotra, valamint egyéb méltánylást érdemlő okokra való tekintettel dönt az egyesület érdekében végzendő közösségi munka alóli felmentés kérdésében,

k./     a költségvetésben megállapítja az egyesület alkalmazottainak munkabérét,

l./       dönt az egyesület érdekében történő külföldi utazásokat teljesítő egyesületi tagok személyi kijelölésének rendjéről,

m./   megállapítja a pártoló és tiszteletbeli tagok tagdíj és egyéb díjfizetési kötelezettségét.

2./    A vezetőség az 1. bekezdés h. és i. pontjaiban meghatározott hatáskörét az elnökre átruházza.

3./ A vezetőség tagjai szabadidejüket feláldozva végzik munkájukat. Ezért meghatározott projektekben és meghatározott tevékenységekért külön díjazás jár, ha ezt a költségvetés engedi.

16. §

1./    A vezetőség szükség szerint, de évenként legalább két alkalommal rendes ülést tart. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha ezt

a./    a vezetőség tagjainak legalább egyharmada az ülés céljának megjelölésével kér,

b./   az egyesület elnöke, illetőleg

c./    a felügyelő bizottság szükségesnek tartja.

2./    A vezetőség ülését az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén alelnöke hívja össze és látja el az elnöki feladatokat.

3./    A vezetőség üléseire a választott vezetőségi tagokon kívül meg kell hívni a felügyelő bizottság elnökét is.

4./    A vezetőség üléseiről jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt kell készíteni.

Elnökség

17. §

1./    Az egyesület vezetőségének intézkedő, szervező, összehangoló szerve, amely biztosítja az egyesületi munka folyamatosságát.

2./    Az elnökségnek 4 tagja van, elnöke az egyesület elnöke.

3./    Az elnökség tagjai az egyesület elnöke, alelnöke, titkára, gazdasági felelőse.

4./    Az elnökség a 17. § 1. bekezdésben meghatározott feladatkörben:

a./    gazdálkodik a költségvetésben részére megállapított összeggel,

b./   megállapítja saját ügyrendjét,

c./    a vezetőség által átruházott hatáskörben gyakorolja az egyes jogokat

d./   az elnökségi ülésre meg kell hívni a felügyelő bizottság elnökét is tanácskozási joggal.

 

18. §

1./    Az elnökség szükség szerint tart ülést, de legalább hat havonta,  munkájáról köteles a soron következő vezetőségi ülésen a vezetőségnek beszámolni.

2./    Az elnökség üléseit az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze és látja el az elnöki teendőket.

3./    Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni.

Az egyesület elnöke és alelnöke

19. §

1./    Az egyesület elnöke:

a./    képviseli az egyesületet, illetőleg a vezetőség egyes tagjait megbízza az egyesület esetenkénti képviseletével,

b./   összehívja a közgyűlést, vezetőség és elnökség és elnökség üléseit és azokon elnököl,

c./    ellenőrzi a testületi szervek határozatainak végrehajtását, őrködik az egyesület szerveinek törvényes és alapszabályszerű tevékenysége felett,

d./   a költségvetés keretei között utalványozási jogköre van és gyakorolja a munkáltatói jogokat.

e./    eljár a 15. § h. és i. pontjai alapján, a vezetőség által átruházott jogkörben.

2./    Az elnököt munkájában az alelnök, illetve titkár segíti, akadályoztatása esetén helyettesíti.

Az egyesület titkára

20. §

Az egyesület titkára:

a./  előkészíti a közgyűlés és a vezetőség elé kerülő előterjesztéseket,

b./  gondoskodik a közgyűlés és a vezetőség ülései jegyzőkönyvének vezetéséről,

c./  irányítja, illetve ellátja az egyesület és szervei írásbeli teendőit,

d./ szervezi az egyesület rendezvényeit,

e./  segíti az egyesület elnökét feladatainak ellátásában, végzi az elnök által írásban átruházott munkafeladatokat.

Az egyesület gazdasági felelőse

21. §

Az egyesület gazdasági felelőse:

a./  intézi az egyesület gazdasági ügyelet, rendszeresen beszámol az elnöknek és a vezetőségnek az egyesület vagyoni helyzetéről,

b./  okmányokat, számadásokat vezet a pénz- és vagyonkezelésről,

c./  előkészíti az évi költségvetést, beszámolót, vagyonmérleget és az elnökség a vezetőség, majd a közgyűlés elé terjeszti. 

Szakosztályok

22. §

1./Szakosztály alapítása:

Szakosztályt alapítani az Elnökség engedélyével lehet. A alapuló szakosztály tagjainak írásban kell nyilatkoznia az Elnökség felé, hogy megalakulnak. Minimum 3-an alapíthatnak egy szakosztályt. Meg kell jelölni tovább a szakosztály vezetésére szánt személyt, és annak helyettesét ha van. Ezek után az Elnökség eldönti, hogy megalakulhat a szakosztály.

Bizonyos esetekben az Elnökség dönthet úgy, hogy megvitatja a dolgot a Vezetőséggel.

2./ Szakosztály működése és hatásköre: 

Az alapszabállyal összhangban kiemelten fontos az Egyesületnek, hogy támogassa azokat a sportokat, amik nem kapnak megfelelő figyelmet, támogatást. Támogassa a azokat a személyeket, akik képesek szabadidejüket feláldozva a szakosztály által szervezett sportban részt venni.

Ennek megfelelően cél, hogy független szakosztályok működjenek bármilyen sport támogatására, amit az Elnökség jóváhagy. A szakosztály egy kifejezett sportot képvisel, támogat. Ennek a sportnak a népszerűsítését segíti, emellett a szakosztály tagsága számára kínál lehetőségeket.

Fontos, hogy a szakosztályok tevékenységüket önállóan, ám elszámoltatható formában működjenek. Költségkeretüket az egyesület elnöksége által jóváhagyott éves költségvetési terv határozza meg. A szakosztályt a szakosztályvezető vezeti, akit az adott szakosztályba csatlakozó tagok terjesztenek az Elnökség elé.

A szakosztályok tagjai kizárólag rendes tagok lehetnek, akik megfizetik az Alapszabályban meghatározott tagdíjat. Pártoló tagok nem csatlakozhatnak a szakosztályokba. Azok tevékenységében aktívan nem vehetnek részt. Ez alól kivétel, ha a szakosztályvezető úgy állapítja meg. A pártoló tag ez esetben önkéntesi munkával köteles rendezni a tagsági díjat ezáltal válhat rendes taggá. Ezt a szakosztályvezető nyilvántartja a többi dokumentációval egyetemben, amik a szakosztály rendes működéséhez és az Elnökségnek történő beszámolóhoz szükségesek.

A szakosztályvezetők tarthatnak szakosztályi üléseket. Melyeken a szakosztályt érintő kérdéseket vitatják meg, döntik el. A szakosztályi üléseken az Elnökség minimum egy tagjának kötelező részt vennie. Ezzel is segítve az ott megszülető célokat, illetve a közvetlen információáramlást.

A szakosztályi ülés nem minősül közgyűlésnek. A szakosztályi ülés egy fórum, ahol a mindennapi kérdésekben értekezhetnek a szakosztály tagjai.

Az ülést a szakosztályvezető hívja össze. Elektronikus, vagy írásos formában és értesíti az érintetteket legalább 8 nappal az ülést megelőzően.

3./ Szakosztály megszűnése: 

A szakosztály akkor szűnik meg, ha feloszlatja önmagát. 2 főre csökken a létszáma. Az Egyesület közgyűlése úgy határoz, hogy megszünteti a szakosztályt.

 4./ Szakosztályvezetők kinevezése: 

A szakosztályvezetőt az Elnökség nevezi ki a szakosztályhoz tartozó tagok javaslata alapján (ajánlása alapján) A szakosztályvezetőket 3 évre választják.

 5./ Tisztség megszűnése: 

Visszahívással vagy lemondással, tag halálával

 6./ Hatásköre: 

A szakosztályvezető elnöki meghatalmazással képviselheti bizonyos esetekben az egyesületet. Sport eseményeken, versenyeken, olyan rendezvényeken, melyen az Egyesület színeiben vesznek részt a tagok, meghatalmazás nélkül is szabadon képviselheti az Egyesület érdekeit.

Szakosztályi ülés összehívása..

Az Elnökség felhatalmazza új tagok felvételére.

Szakosztály menedzselése, edzések szervezése, toborzás, bemutatók szervezése, adomány és szponzorgyűjtés, marketing tevékenység (összhangban az egységes Egyesületi elvekkel)

A szakosztályvezető az Elnökség felé tartozik elszámolási és beszámolói kötelezettséggel.

A szakosztályvezető, ha szükségesnek látja felkérhet helyettest, akit ő jelöl és a szakosztály ülésen a tagok jóváhagyják. A helyettes feladatait a szakosztályvezető határozhatja meg.

 7./ Díjazás

A szakosztályvezetők önkéntes alapon végzik a tevékenységüket. Ezért külön díjazás nem illeti meg őket. Mindazonáltal meghatározott projektekben és meghatározott tevékenységekért jár a díjazás, ha ezt a költségvetés engedi. 

 8./ A szakosztályok pénzügyi működése: 

A szakosztály tagjai által fizetett éves tagdíj, illetve a szakosztály tagjai által felajánlott pénzbeli vagy dologi adomány. Egyéb a szakosztály számára felajánlott szponzori adomány.

Az Adó 1 %-nak részaránya, amit az a teljes összeg ismeretében éves költségterve határoz meg. Az Adó 1%-ból befolyt bevételt a szakosztály szigorúan az Egyesület alapszabályában meghatározott célokra fordíthatja. Szükség esetén az Elnökséggel egyeztetve.

A szakosztályok nem rendelkeznek önálló pénzüggyel, Számláikat az elnök leigazolásával a gazdasági felelősnek adják le és elszámolási kötelezettséggel tartoznak az Elnöksége felé. Az Egyesület pénzügyeit az Elnök kezeli és rajta keresztül fér hozzá a szakosztályvezető a szakosztálya vagyonához.

A szakosztály által szerzett bevétel egy részét (közösen és egységesen meghatározott) köteles az egyesület napi működésre fordítani.

A szakosztály külön finanszírozást írásban kérhet az Egyesülettől, az elnökség és a vezetőség megtárgyalása után az elnök aláírásával kaphat meg. 

 9./ Általános szabályozások: 

9.a./ Az Egyesület céljait segítendően támogatja az egyes szakosztályai működését. Ha az egyesület költségvetése megengedi, akkor lehetőség van egyes szakosztályok plusz támogatására, az általuk szerzett bevételen felül. Ez egyedi esetekben lehetséges és az elbírálás az Elnökség hatásköre.

9.b./ Ha az Elnökség úgy látja, hogy az egység felborul a szakosztályok közt vagy azok bármelyikében, illetve veszélyezteti az egyesület rendes működését, céljainak megvalósítását úgy azonnali hatállyal felfüggesztheti visszahívhatja a szakosztály vezetők bármelyikét és újat neveztethet ki a szakosztály tagjaival. Szakosztályt az Elnökség önkényesen nem szüntethet meg. A szakosztály megszűnése az 1./c pontban leírtak szerint történik.

9.c./ Az Elnökség kötelezettségei a szakosztályok és az egyesület működésének során:

Védeni az egyesület és adott esetben kifelé az egyes szakosztályok érdekeit is. Képviselni a szakosztályok érdekeit. A tagok érdekeit. Támogatni és segíteni a szakosztályvezetők hatékony és eredményes munkáját.

Érdekérvényesítés és az összhang megteremtése. A belső egység fenntartása konstruktív eszközökkel.

9.d./ A rendes tagok tetszés szerint választhatnak szakosztályt. Nem kötelező szakosztályban tagnak lenni. Egy tag csak egy szakosztályhoz csatlakozhat, a tagdíj fizetés miatt. Szakosztályt váltani az Elnökség, szakosztály vezető egységes jóváhagyása alapján lehet. Ezzel elkerülve a belső versengést a szakosztályok között. Egy adott sportban részt venni, versenyezni nem feltétel a szakosztályi tagság. Egyszerre lehet több sportot is űzni. A feltétel az Egyesületi rendes tagság, ahogy az Alapszabály rendelkezik erről.

Minden rendes tagnak jár ugyanaz a kedvezmény szakosztályi hovatartozástól függetlenül. Az egyesület bármely tagja látogathatja bármelyik szakosztály foglalkozásait és igénybe veheti az ottani szolgáltatásokat, kedvezményeket, ha megfelel az ottani követelményeknek, ez a szakosztályvezetők hatásköre.

 10./ Projektben való részvétel: 

Az Egyesület által szervezett rendezvények, egyéb projektek, pályázatok esetében a szakosztályvezetők eldönthetik, hogy csatlakoznak-e az adott projekthez és ha igen milyen mértékben.

A projektekhez az önkénteseket a szakosztályoknak kell biztosítaniuk előzetes egyeztetés alapján. Az önkéntesekért a Szakosztályvezető felel.  Bárki javasolhat projektet, pályázatot. A javaslat tevő, vagyis az ötletgazda lesz a projekt felelős. Az ő hatásköre lesz előkészíteni a projekt tervet az Elnökség felé. Természetesen segítséget kérhet és kap is.

Az Elnökség feladat a megvalósítás támogatása.

Felügyelő bizottság   

 23. §

1./    A felügyelő bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés választja.

A felügyelő bizottságnak a közgyűlés által megállapított számú rendes és póttagja van.

2./    A bizottság tagjai egyidejűleg az egyesületen belül más tisztséget nem viselhetnek.

3./    A bizottság köteles ellenőrizni az alapszabály megtartását, az egyesület költségvetésének, a közgyűlés határozatainak végrehajtását, továbbá - a közgyűlés kivételével - az egyesület szerveinek törvényes és alapszabályszerű működését, a pénz- és anyagkezelést, a bizonylati fegyelmet, valamint a gazdálkodást. Az ellenőrzésről a bizottság jegyzőkönyvet /feljegyzést/ köteles készíteni.

4./    A bizottság jogosult az egyesület működésével és gazdálkodásával kapcsolatos bármely ügyet megvizsgálni.

5./    Ha a bizottság ellenőrzése során hiányosságot, vagy jogszabályt, alapszabályt illetve az egyesület érdekeit sértő bármely magatartást észlel – arról írásban köteles tájékoztatni az egyesület elnökét. Az írásbeli tájékoztatás eredménytelensége esetén, 30 napon belül rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezheti.

6./    A bizottság elnöke köteles a végezett munkáról a közgyűlésnek beszámolni.

7./    A bizottság elnöke tanácskozási joggal jogosult részt venni a vezetősé ülésein.

8./    A bizottság munkaterv alapján dolgozik.

A fegyelmi bizottság

24. §

1./    A fegyelmi bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés választja.

A felügyelő bizottságnak a közgyűlés által megállapított számú rendes póttagja van.

2./    A bizottság tagjai egyidejűleg nem lehetnek a vezetőség, illetőleg a felügyelő bizottság tagjai.

3./    A bizottság első fokon eljár az egyesület választott tisztséget be nem töltő tagjainak, valamint a vezetőség és a felügyelő bizottság tagjainak fegyelmi ügyében.

4./    A bizottság eljárására a Szövetség és tagegyesületeinek fegyelmi szabályzatában foglalt rendelkezések az irányadók.

5./    A bizottság időszakonként tájékoztatja a fegyelmi helyzetről és a felelősségre vonási gyakorlatról a vezetőséget, a közgyűlésen pedig beszámol munkájáról.

Az egyesület jogi személyisége és vagyona

25 §

1./    Az egyesület jogi személy.

2./    Az egyesület vagyonát ingatlanok, ingóságok, készpénz és követelések alkotják.

3./    Az egyesület bevételi tagdíjakból, belépési és egyéb díjakból, az egyesület alapszabályszerű tevékenységből eredő más bevételekből, valamint az esetleges vállalati szakszervezeti támogatásból és egyéb adományokból álnak.

4./    Az egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartoznak az egyesületnek vétkesen okozott kárért.

5./    Az egyesület vagyonáért, valamint vagyoni eszközeinek a jóváhagyott költségvetésben meghatározott célokra való felhasználásáért, az elnök, a gazdasági felelős és a felügyelő bizottság elnöke felelősek.

6./    Az egyesület megszűnése, feloszlása, vagy felosztása esetén a fennmaradó tiszta vagyon csak horgászvonatkozású célra fordítható. Egyebekben a Polgári Törvénykönyvben előírtak az irányadóak.

Az egyesület felügyelete

25 §

1./    Az egyesület felügyeletét az ÜGYÉSZSÉG (a továbbiakban: felügyelő szerv) látja el.

2./    A felügyelő szerv jogkörére az egyesületekről szóló jogszabályok rendelkezései az irányadók.

3./    A felügyelő szerv az egyesület minden közgyűlésre meg kell hívni. Az ülés helyét, időpontját, napirendjét tartalmazó meghívót, a közgyűlést megelőzően legalább 8 nappal meg kell küldeni a felügyelő szervnek.

4./    A közgyűlés jegyzőkönyvét a határozatait, továbbá minden olyan testületi szerv által hozott határozatot, amely testületek személyi összetételében, vagy az egyesület szervezetében változást eredményezett - 30 napon belül meg kell küldeni a felügyelő szervnek, valamint a Szövetség illetékes intéző bizottságának.


Bölcske, 2013. október 18.

Batta  István sk.

Bölcskei „Rákóczi”H.E. elnöke