Középdunamenti horgászegyesületek
Aranykulcs Horgászegyesület

Alapszabály - Aranykulcs

I. Általános rendelkezések

 1. Az egyesület neve: Aranykulcs Horgászegyesület
 1. Az egyesület székhelye: 6320 Solt, Aranykulcs tér 7.
 1. Az egyesület bélyegzője: köriratban az egyesület neve, középen horog rajzolata, alatta 1985
 1. Az egyesület alapítási éve: 1985
 1. Az egyesület jogállása: az egyesület jogi személy
 1. Az egyesület célja: A természet és a halállomány védelme.
  A horgász szakismeret terjesztése, általánossá tétele.
  Horgászversenyek, horgásztúrák, horgásztalálkozók szervezése.
  A horgászat, mint aktív pihenés, szórakozás, kikapcsolódás népszerűsítése.
  A tagság érdekeinek képviselete kifelé. önkormányzat, vízkezelő, stb. vonatkozásában.
  Adminisztratív tevékenység gyakorlása. A tagok horgászati okmányokkal való ellátása (horgászjegyek, napijegyek, területi engedélyek stb.)
  A horgász közélet szervezése: közgyűlés. Más testületi szervek ülései, társadalmi munka, kollektív kirándulás, táborozás stb.
  Együttműködés, kapcsolattartás szervezése, vízirendőrséggel, vízkezelővel, önkormányzattal, APEH-el, szövetséggel, természetvédelmi szervekkel, társegyesületekkel stb.
  Segíteni a horgászvizek hasznosítóit és a hatóságokat az orvhorgászat megelőzésében, felszámolásában.

1. Az egyesület tagjai:

 • Az egyesület tagjai lehetnek magyar és külföldi állampolgárok, jogi személyek és jogi személyiség nélküli társaságok.
 • Az egyesület tagja lehet mindenki, aki a jogszabályokban és az alapszabályban meghatározott feltételeknek megfelel és az egyesület céljainak megvalósításában való tevékenységet vállalja, az egyesület Alapszabályának és más szabályainak betartását vállalja.
 • Az egyesület tagjai olyan természetes személyek lehetnek, akik magyar állampolgárok, vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgárok és
  – nem állnak cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt,
  – nem állnak horgászjegy váltási tilalom vagy egyesületi fegyelmi büntetés hatálya alatt
  – a horgászatot nem kereső foglalkozásként űzik
  – horgászvizsgát tesznek
 • Ifjúsági tag lehet a 14. életévét betöltött, a fentieknek megfelelő állampolgár, azzal, hogy a tagfelvételt csak törvényes képviselő (szülő, gyám, gondnok) hozzájárulásával kérheti, aki vállalja a felmerülő költségek megfizetését. Az ifjúsági tag tagdíjkedvezményben részesül, melynek összege a mindenkori tagdíj 50%-a.

2. A tagfelvétel anyagi feltételei és módja:

 • Az egyesületbe tagként való felvételhez egyszeri belépési hozzájárulást, belépési díjat kell fizetni, melynek összegét a vezetőség határozza meg.
 • A belépési szándékot az egyesület vezetősége által rendelkezésére bocsátott belépési nyilatkozat kitöltésével kell bejelenteni.
 • A belépési nyilatkozat tartalmát – az alapszabály rendelkezésével összhangban – a vezetőség állapítja meg.
 • A tag felvételéről való döntés az egyesület elnökének hatáskörébe tartozik. A felvételi kérelmet a benyújtástól számított egy hónapon belül köteles elbírálni, a vezetőséget soron következő vezetőségi ülésen tájékoztatni a tagfelvételről.
 • A taggá történő felvétel esetén a tagot – a tagság megkezdésének időpontjának megjelölésével – az elnök értesíti.
 • A felvételi kérelem elutasításáról az elnök indoklást tartalmazó határozatot hoz, amit a kérelmezőnek ajánlott levélben küld meg.
 • A kérelmező a tagfelvételt elutasító határozat ellen a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül panasszal fordulhat az egyesület vezetőségéhez, mely panaszról a soron következő ülésén határoz.

3. Tagnyilvántartás vezetése és a tagkönyv kiállítása:

 • Az egyesület tagjairól a vezetőség folyamatos nyilvántartást vezet.
 • A tagnyilvántartás tartalmazza a tag születési helyét és idejét, anyja nevét, lakcímét, a tagság keletkezésének és megszűnésének időpontját.
 • A közgyűlés határozatképességének megállapításának a tagnyilvántartás adatait kell figyelembe venni.

4. Az egyesület tagjainak jogai:

 • A tagság részt vehet az egyesület tevékenységében, választhat és – ha kizáró ok nincsen – akkor válaszható az egyesület szerveibe.
 • A tagokat jogszabályokban és az alapszabályban foglalt korlátozások kivételével egyenlő jogok illetik és egyforma kötelezettségek terhelik.
 • A közgyűlésen minden tagnak egy szavazata van, a tag azonban nem élhet szavazati jogával olyan ügyekben, amelyekben érdekelt.
 • A tagot meg megilleti a személyes tájékozódási, iratokba való betekintési jog.
 • A tag jogosult részt venni az egyesület rendezvényein, az egyesülettől állami horgászjegyet igényelni és ennek birtokában területi engedélyt váltani és az azon feltüntetett vízterületen horgászni.
 • A tag jogosult az egyesület bármely szervének határozatát a bíróság előtt megtámadni, a tudomására jutásától számított 30 napon belül.

5. Az egyesület tagjainak kötelezettségei:

 • A tag köteles az egyesület alapszabályát és belső szabályzatait betartani illetve végrehajtani.
 • A tag köteles a megállapított tagdíjat és az egyéb díjakat az egyesület pénztárába a vezetőség által meghatározott határidőben befizetni
 • Tevékenyen részt venni az egyesület munkájában, segíteni az egyesület feladatainak teljesítését
 • Az egyesület tevékenységében az önként vállalt feladatokat a legjobb tudása szerint teljesíteni.
 • A horgászatra vonatkozó jogszabályokat, a horgászat országos és helyi szabályokat betartani és betartatni
 • A természet, a környezet, különösen a vizek és vízpartok tisztasága felett őrködni. Az estleges vízszennyezést az egyesület tisztségviselőjével haladéktalanul közölni.

6. A tagsági viszony megszűnésének módjai:

 • A tagsági viszony megszűnik:
  – a tag kilépésével
  – a tag elhalálozásával, jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével,
  – a tag törlésével
  – a tag kizárásával
 • A kilépési szándékot a vezetőségnek írásban kell bejelenteni.
 • A tagok sorából törölni kell azt a tagot, aki
  – tagdíj vagy egyéb fizetési kötelezettségének az előző év december 31-ig saját hibájából – felszólítás ellenére – nem tesz eleget
  – bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen végrehajtható szabadságvesztés büntetésre ítélte a bíróságA törlésről az elnök határoz, s vizsgálja a mulasztás megszüntetésére vonatkozó felszólítás átvételét, a megjelölt teljesítési határidő elteltét és saját hibájából eredő mulasztás tényét.
 • A törlésről az elnök soron következő ülésén tájékoztatja a vezetőséget.
 • A törlés elrendeléséről szóló határozatot a taggal írásban közölni kell, azzal, hogy a határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül kifogást terjeszthet elő a közgyűléshez
 • A tagsági viszony kizárása csak fegyelmi eljárás során, a fegyelmi bizottság jogerős határozata alapján szűnik meg.A fegyelmi eljárásra vonatkozó részletes szabályokat, a fegyelmi büntetéseket a és jogorvoslati lehetőségeket a fegyelmi szabályzat tartalmazza.
 • A tagsági viszony bármilyen címen történő megszűnése esetén a tag vagy hozzátartozója az addig befizetett tagsági díjat, teljesített rendkívüli befizetést nem követelheti vissza.

III.  Az egyesület szervei.

Az egyesület szervezete:

 • Közgyűlés
 • Vezetőség
 • Ellenőrző Bizottság
 • Fegyelmi Bizottság

IV.  Az egyesület szerveinek működése


1. Közgyűlés:

 • A tagok összességéből áll, amelyet évente egyszer legalább egyszer össze kell hívni. (rendes közgyűlés)
 • A közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a vezetőség szükségesnek tartja, a tagság 1/3-a az ok és cél megjelölésével kéri, az Ellenőrző Bizottság vagy felügyeleti szerv kéri, illetve bíróság elrendeli.
 • A közgyűlés összehívása:A közgyűlés helyet és idejét, valamint a javasolt napirendet a Vezetőség állapítja meg.
  A napirendet is tartalmazó meghívót legalább 15 nappal a kitűzött közgyűlés előtt minden tag részére postán, ajánlott levélben meg kell küldeni, vagy postai átadó könyv útján kézbesíteni.
 • A közgyűlésen minden tagot egy szavazat illet meg. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok felénél legalább eggyel több tag jelen van. Határozatképtelenség estén az első közgyűlés időpont megjelölésével egyidejűleg megjelölt, s attól számított 8 napon belüli időpontra kitűzött újabb közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására. Erre a meghívóban utalni kell.
 • A közgyűlés határozatait a jelenlevők egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozzák meg.
 • A jelenlevők 2/3-ának szavazata szükséges az egyesület felosztásának kimondásához.
 • Titkos szavazással történik az egyesület elnökének, a vezetőség tagjainak, az ellenőrző valamint a fegyelmi bizottság elnökének megválasztása.A tisztségviselők valamint az ellenőrző- és a fegyelmi bizottság tagjai megválasztásánál többes jelölés esetén, azt kell választottnak tekinteni, aki a legtöbb szavazatot kapta.A vezetőség tagjaira történő többes jelölés esetén, az eredetileg megválasztott vezetőségi tag kiesése esetén vezetőségi tagnak kell tekinteni – a mandátum lejártáig – azt aki, a következő legtöbb szavazatot kapta.
 • A közgyűlésen az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén a vezetőségnek az elnök helyettesítésére kijelölt tagja, illetve a vezetőség által a levezetéssel megbízott tag elnököl.
 • A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
 • az Alapszabály, valamint a Fegyelmi Szabályzat megállapítása és módosítása
 • az évi költségvetés meghatározása
 • az egyesület számviteli beszámolójának elfogadása,
 • a Vezetőség, az Ellenőrző Bizottság és a fegyelmi Bizottság beszámolójának az elfogadása,
 • az egyesület felosztásának kimondása, ill. más egyesülettel való egyesülés kimondása
 • az egyesület elnökének, Vezetőségi tagjainak, az Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak, a Fegyelmi Bizottság elnökének a megválasztása és visszahívása, eljárás ezen személyek fegyelmi ügyében,
 • az egyesületi tagdíj megállapítása
 • A közgyűlésen az egyesület bármely tagja felszólalhat, javaslatot tehet, szavazni csak személyesen lehet
 • A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amit az elnök és a jegyzőkönyvvezető ír alá, és két erre megválasztott tag hitelesít.
 • A közgyűlés 3 tagú jelölő bizottságot válasz, abban az esetben, ha a következő közgyűlésen tisztviselő választásra kerül sor. a jelölő bizottság a tagság körében tájékozódik arról, kit tartanának megfelelő személynek az egyes tisztségek ellátására. Ennek alapján elkészíti javaslatát, s azt a közgyűlés elé terjeszti. Javaslatot azonban az egyes tisztségeket betöltő személyekre a közgyűlésen az egyesület bármely tagja lehet.

2. A vezetőség

 • A közgyűlés választja öt évi időtartamra
 • Tagjai: az egyesület elnöke és hat fő vezetőségi tag
 • A vezetőség maga határozza meg, hogy a tagjai közül, kik és milyen szakfeladatot látnak el – így kijelöli az elnököt akadályoztatása esetén elsősorban és másodsorban helyettesítő vezetőségi tagot, környezetfelelőst, versenyfelelőst, gazdasági felelőst és sajtófelelőst.
 • A vezetőség feladatai:A vezetőség két közgyűlés között – a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek kivételével – az egyesületet érintő minden ügyben eljárhat. Irányítja és szervezi az egyesület munkáját. Ennek keretében
 • kitűzi a közgyűlés időpontját, összeállítja a napirendet,
 • gazdálkodik a meghatározott költségvetési keretben,
 • meghatározza, hogy a vezetőség egyes tagjai milyen szakfeladatot látnak el,
 • határoz a kedvezmények nyújtásáról
 • másodfokon eljár az egyesület választott tisztségeket be nem töltő tagjainak fegyelmi ügyeiben, az ilyen ülésekre az érdekelt tagot meg kell hívni s módot kell adni arra, hogy védekezését előadja.

A vezetőség feladata továbbá:

 • megállapítja a halfogó és egyéb versenyeknek és más rendezvényeknek időpontját, kijelöli a rendezőket és bírókat,
 • kijelöli az egyesület versenycsapatát és vezetőjét a szövetség által rendezett halfogó versenyekre, ill. más rendezvényekre,
 • egyéni elbírálás alapján korra, egészségi állapotra, valamint egyéb méltánylást érdemlő okra tekintettel dönt az egyes egyesület érdekében végzendő közösségi munka alóli felmentés kérdésében,
 • költségvetésben biztosított keretben megállapítja alkalmazottainak munkabérét
 • dönt az egyesület érdekében történő külföldi utazásokat igénybevevő személyekről
 • meghatározza saját munkatervét,
 • az egyesület tagjairól folyamatos nyilvántartást vezet.
 • A vezetőség szükség szerint ülésezik, de évente legalább négy alkalommal rendes ülést tart
 • Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt
 • a vezetőség legalább négy tagja az ülés céljának megjelölésével kéri,
 • az egyesület elnöke vagy az ellenőrző bizottság szükségesnek tartja
 • A vezetőségi ülést az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén a helyettesítésre kijelölt személy vezetőségi tag hívja össze
 • A vezetőség ülés határozatképes, ha azon legalább 4 fő tag megjelent. Határozatképtelenség estén mindaddig újabb ülést kell összehívni, amíg azon határozatképes számban jelennek meg a vezetőség tagjai.
 • a vezetőségi üléseket írásbeli meghívóval kell összehívni, melyet az ülést megelőzően legalább 8 nappal kell kikézbesíteni. A meghívó átvételét az elnökségi tag az erre kijelölt rendszeresített postakönyvben ismeri el. Sürgős esetben telefonon történik a vezetőségi ülés összehívása
 • A vezetőség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza
 • A vezetőség üléseiről a tanácskozás lényegét és hozott határozatokat tartalmazó jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet az egyesület elnöke és a jegyzőkönyvvezető ír alá.
 • A vezetőség ülésre minden esetben meg kell hívni az ellenőrző bizottság és fegyelmi bizottság elnökét.

3. Ellenőrző Bizottság:

 • Elnökét és négy további tagját a közgyűlés választja 5 évi időtartamra. A bizottság tagjai az egyesületen belül más tisztséget nem tölthetnek be.

Az Ellenőrző Bizottság feladatai:

 • ellenőrzi az egyesület jogszabály és alapszabály szerinti működését,
 • ellenőrzi az egyesület gazdálkodását, a pénz- és anyagkezelést, a bizonylati fegyelmet.
 •  
  • Az ellenőrző bizottság vizsgálatai során bármely ügyet megvizsgálhat, az iratokba betekinthet, a tisztségviselők, az egyesület tagjaitól felvilágosítást kérhet, melynek megadása kötelező
   Amennyiben a bizottság ellenőrzése során hiányosságokat, a jogszabályokat vagy az alapszabályt sértő magatartást észlel – arról írásban kötelező tájékoztatni az egyesület elnökét, illetve a vezetőséget. Az írásbeli tájékoztatás eredménytelensége esetén rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezheti, melynek a vezetőség köteles eleget tenni
  • Az ellenőrző bizottság évente köteles beszámolni a közgyűlésnek a munkájáról, jelentést készíteni az egyesület gazdálkodásáról. Köteles a vezetőség által az egyesület közgyűlése elé terjesztendő számviteli beszámolót, és az ezekre vonatkozó határozati javaslatot megvizsgálni és ennek eredményéről a közgyűlésnek jelentést tenni
  • Amennyiben az egyesület testületi szervei a törvény működés helyreállításához szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az ellenőrző bizottság a törvényességi felügyeletet gyakorló ügyészséghez illetve a bírósághoz fordulhat.

4. A Fegyelmi Bizottság:

 • A Fegyelmi Bizottság elnökét valamint tovább négy tagját a közgyűlés választja öt évi időtartamra
 • A bizottság tagjai más tisztséget az egyesületben nem tölthetnek be.
  A bizottság első fokon eljár az egyesület választott tisztséget be nem töltő tagjainak fegyelmi ügyeiben.
 • A Fegyelmi Bizottság a fegyelmi szabályzatban rögzített eljárási rend szerint köteles a fegyelmi eljárást lefolytatni s ennek alapján indoklást is tartalmazó határozatot hozni, melyet írásban, ajánlott levélben kell a tagnak megküldeni. a határozat ellen annak kézhezvételérőt számított 15 napon belül a tag a vezetőséghez panasszal élhet
 • A bizottság évente tájékoztatja a vezetőséget a fegyelmi helyzetről és évente beszámol a munkájáról a közgyűlésnek is.
 • A bizottság elnöke tanácskozási joggal részt vesz a vezetőség ülésein.

V. Az egyesület tisztségviselői

 1. Az egyesület tisztségviselői: az elnök, a vezetőség tagjai, az ellenőrző bizottság elnöke és a fegyelmi bizottság elnöke, akiket, valamint az ellenőrző bizottság tagjait és a fegyelmi bizottság tagjait a közgyűlés választ öt évi időtartamra.
 2. Tisztségviselővé az választható, aki a közügyek gyakorlásától eltiltva nincsen, magyar állampolgár, szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatály alá tartozik és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik.
 3. Az egyesület elnöke:
 • képviseli az egyesületet,
 • összehívja és vezeti a vezetőségi ülést, valamint a közgyűlést,
 • ellenőrzi az Alapszabály betartását,
 • gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról,
 • kiadmányozási és utalványozási jogot gyakorol,
 • az egyesület alkalmazottai felett munkáltatói jogot gyakorol,
 • felel az egyesület gazdasági ügyeinek viteléért, ügyviteli és pénzügyi rendjéért

4. Az egyesület elnökének akadályoztatása esetén az elnöki jogkört a vezetőség erre kijelölt tagja gyakorolja.
5. Összeférhetetlenségi szabályok:
Nem lehet az ellenőrző bizottság elnöke vagy tagja, aki az egyesület elnöke, vagy elnökségi tagja az egyesülettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, az egyesület cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat -. Nem lehet az ellenőrző bizottság elnöke vagy tagja a most felsorolt személyek hozzátartozója sem.
6. Az egyesület a Horgászegyesületek Szövetségének tagja.
Az egyesületet a Szövetségben a mindenkori elnök képviseli.

VI.Az egyesület képviselete

Az egyesület az elnök – akadályoztatása esetén az elnök helyettesítésére kijelölt vezetőségi tag – képviseli.

A bankszámla felett rendelkezéshez két képviseleti joggal felruházott személy aláírása szükséges, ezek az elnök valamint a gazdasági felelős.

VII. Az egyesület gazdálkodása:

Az egyesület vagyonát a tagok befizetései, a támogatások és adományok képezik. Az egyesület vagyonával önállóan gazdálkodik

Az egyesület kötelezettségeiért a saját vagyonával felel, a tagok az egyesület tartozásaiért nem felelnek.

Az egyesület a jóváhagyott éves költségvetés szerint gazdálkodik.

VIII. Az egyesület megszűnése:

Az egyesület megszűnik:

feloszlását vagy más egyesülettel való egyesülését a közgyűlés kimondja
az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja

IX. Záró rendelkezések

A jelen módosított Alapszabályt az egyesület közgyűlése a 2008. március hó 2. napján tartott ülésén, az 5/2008. számú határozatával elfogadta.